©

"european citizen prize" for special merit to the european union, 9.12.2011